About

We are located in 331/8a Le Van Sy, P13 Q3, HO Chi MiNH City.

If you are coming by taxi, please inform the driver to drop you at 331 or at Ramana Hotel. Then you can go into the number 8a of the alley.

We are open everyday except for MONDAYS.

Tuesday to Sunday from 10am till 4pm.

If you need any other question, don’t hesitate to contact us at:

078 5282367 or heycamelceramics@gmail.com

Địa chỉ tại 331/8a Le Van Sy, P13 Q3, thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu bạn đến bằng taxi, vui lòng thông báo cho tài xế dừng xe tại 331 hoặc tại Khách sạn Ramana. Sau đó bạn có thể đi vào số 8a của con hẻm.

Chúng tôi mở cửa hàng ngày trừ THỨ HAI.

Thứ Ba đến Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Nếu bạn cần bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

078 5282367 hoặc heycamelceramics@gmail.com

 
 

Email us:

Name